Podstawowe polecenia powłoki do operacji na katalogach

Polecenie "pwd" (print working directory) służy do wyświetlenia ścieżki do katalogu w którym się obecnie znajdujemy. Użycie:

[root@core test]# pwd
/root/test


Polecenie "cd" (change directory) służy do zmiany katalogu roboczego na inny. Poniżej kilka przypadków użycia.

1. Zmiana katalogu roboczego przez podanie pełnej ścieżki

cd /sciezka/do/docelowego/folderu

2. Zmiana katalogu roboczego przed podanie względnej ścieżki - znajdujemy się w katalogu /home/user i chcemy go zmienić na /home/user/public_html

cd public_html/

3. Przeniesienie do katalogu użytkownika

cd

4. Przeniesienie do katalogu wyżej (nadrzędnego)

cd ..

5. Przeniesienie do poprzedniego katalogu bieżącego (do katalogu w którym bylismy wcześniej)

cd -


Polecenie "ls" służy do wylistowania plików i katalogów znajdujących się w lokalizacji w której obecnie się znajdujemy (lub podanej). Poniżej kilka popularnych przypadków użycia.

1. Wylistowanie plików i katalogów

[root@core test]# ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik2
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik3
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik4
-rw-r--r-- 1 root root 542 Jan 21 15:24 test.zip

Przełączniki można także łączyć, np. "ls -la" wyświetli dodatkowe informacje o plikach ("-l") jak i ukryte pliki ("-a").

[root@core test]# ls -la
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 21 15:41 .
dr-xr-x--- 12 root root 4096 Jan 21 15:24 ..
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik2
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik3
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik4
-rw-r--r-- 1 root root 542 Jan 21 15:24 test.zip
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:41 .ukryty1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:41 .ukryty2
2. Zapisywanie wyników do pliku zamiast na ekran (sposobu tego można również użyć do innych poleceń wypisujących pliki na ekran)

ls -la > plik_wyjsciowy_do_zapisu_polecenia_ls


Polecenie "mkdir" (make directory) służy do tworzenia nowego katalogu. Poniżej przykład użycia:

mkdir nazwa_folderu_do_utworzenia


Polecenie "rmdir" (remove directory) służy do usuwania pustych katalogów:

rmdir nazwa_pustego_folderu_do_usuniecia

  • 8 Osoby uważają za pomocne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Podobne artykuły

Podstawowe polecenie powłoki do operacji na plikach

Polecenie "chown" (change owner) służy do zmiany właściciela i grupy do której plik i/lub katalog...

Podstawowe polecenia powłoki do wyświetlania plików

Polecenie "cat" służy do wyświetlania zawartości plików tekstowych na ekran. Poniżej znajdują się...

Podstawowe polecenia powłoki do obsługi skompresowanych archiwów

Często zachodzi konieczność operowania na wszelkiego rodzaju archiwach. Za pomocą narzędzi...