Podstawowe polecenia powłoki do operacji na katalogach Drukuj

  • 8

Polecenie "pwd" (print working directory) służy do wyświetlenia ścieżki do katalogu w którym się obecnie znajdujemy. Użycie:

[root@core test]# pwd
/root/test


Polecenie "cd" (change directory) służy do zmiany katalogu roboczego na inny. Poniżej kilka przypadków użycia.

1. Zmiana katalogu roboczego przez podanie pełnej ścieżki

cd /sciezka/do/docelowego/folderu

2. Zmiana katalogu roboczego przed podanie względnej ścieżki - znajdujemy się w katalogu /home/user i chcemy go zmienić na /home/user/public_html

cd public_html/

3. Przeniesienie do katalogu użytkownika

cd

4. Przeniesienie do katalogu wyżej (nadrzędnego)

cd ..

5. Przeniesienie do poprzedniego katalogu bieżącego (do katalogu w którym bylismy wcześniej)

cd -


Polecenie "ls" służy do wylistowania plików i katalogów znajdujących się w lokalizacji w której obecnie się znajdujemy (lub podanej). Poniżej kilka popularnych przypadków użycia.

1. Wylistowanie plików i katalogów

[root@core test]# ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik2
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik3
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik4
-rw-r--r-- 1 root root 542 Jan 21 15:24 test.zip

Przełączniki można także łączyć, np. "ls -la" wyświetli dodatkowe informacje o plikach ("-l") jak i ukryte pliki ("-a").

[root@core test]# ls -la
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 21 15:41 .
dr-xr-x--- 12 root root 4096 Jan 21 15:24 ..
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik2
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik3
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:24 plik4
-rw-r--r-- 1 root root 542 Jan 21 15:24 test.zip
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:41 .ukryty1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 21 15:41 .ukryty2
2. Zapisywanie wyników do pliku zamiast na ekran (sposobu tego można również użyć do innych poleceń wypisujących pliki na ekran)

ls -la > plik_wyjsciowy_do_zapisu_polecenia_ls


Polecenie "mkdir" (make directory) służy do tworzenia nowego katalogu. Poniżej przykład użycia:

mkdir nazwa_folderu_do_utworzenia


Polecenie "rmdir" (remove directory) służy do usuwania pustych katalogów:

rmdir nazwa_pustego_folderu_do_usuniecia


Czy ta odpowiedź była pomocna?

« Powrót